Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Ráj deskovek

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím (dodavatelem) a zákazníkem (spotřebitelem) prostřednictvím internetového obchodu www.rajdeskovek.cz. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
Okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se na zákazníka vztahují obchodní podmínky internetového obchodu www.rajdeskovek.cz. Na tyto obchodní podmínky je zákazník zřetelně upozorněn ještě před vlastním odesláním objednávky.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2014.

 

II. Dodavatel

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Prodávající - provozovatel internetového obchodu www.rajdeskovek.cz:

Kontaktní údaje

Ráj deskových her s.r.o.
Kaňkovského 2/1241
182 00 Praha 8


mobil: +420 603 522 273

IČO: 03373177
DIČ: CZ03373177 (dodavatel je plátcem DPH)

Email: info@rajdeskovek.cz

 

 

III. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva:
Je smlouva kupní podle části osmé občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Dodavatel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží spotřebitelům.

Spotřebitelská smlouva uzavíraná prostřednictvím internetu:
Smlouva, pro jejíž uzavření byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

Obchodní podmínky dodavatele:
Text, na který dodavatel na stránkách internetového obchodu či jiným vhodným způsobem spotřebitele před uzavřením smlouvy odkazuje, a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem.

 

IV. Objednávka

Objednávat zboží lze on-line, v českém jazyce, nepřetržitě 24 hodin denně. Objednávka je provedena jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku a objednávkového formuláře na internetu na adrese www.rajdeskovek.cz, nebo prostřednictvím e-mailu, či písemně na naší kontaktní adrese.

V objednávkovém formuláři je zobrazena celková cena za zboží včetně DPH, volba způsobu dopravy, způsob platby za zboží a k dispozici je i předpokládaný termín odeslání objednaného zboží. Objednávkový formulář zároveň obsahuje odkaz na informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu a informaci o dokladech, které získáte společně se zbožím.

Při objednávání si kupující může zvolit registraci a s tím související výhody, nebo může nakupovat bez registrace. Prohlížení všech zákazníkem provedených objednávek je umožněno pouze registrovaným zákazníkům.
Před odesláním objednávky pomocí objednávkového formuláře je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v něm obsažené. Pak je možné objednávku odeslat.

Ihned po přijetí objednávky internetovým obchodem je zákazníkovi zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje: informace o smluvních stranách, číslo objednávky, datum vzniku smlouvy, specifikace objednaného zboží a jeho množství, cenu za jednotlivou položku a celkovou cenu za zboží, cenu za ostatní přidružené platby (za dopravu, poštovné atd.), finální celková cena obsahující veškeré náklady (včetně DPH), způsob dodání, způsob provedení platby.
O přesném termínu dodání bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu zaslaném během pracovní doby.
U některých objednávek (například větší množství her) bude pro potvrzení objednávky pracovník internetového obchodu kontaktovat zákazníka telefonicky.

V okamžiku, kdy zákazník obdrží potvrzení přijetí objednávky od dodavatele, vzniká kupní smlouva potvrzená oběma stranami. Zákazník je dále informován e-mailem o odeslání zboží.

 

V. Platební podmínky

 • Dobírka - platíte až při převzetí zboží.
 • Převodem na účet v bance. Po vyplnění a odeslání objednávky, proveďte platbu na základě údajů, které obdržíte v potvrzení objednávky, nezapomeňte vyplnit variabilní symbol číslo objednávky. Ihned po obdržení celé částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

 

VI. Balné, poštovné a platby

Ceny se liší podle zvoleného způsobu dopravy, způsobu platby za zboží a podle výše ceny objednávky. Celkové poštovné je součtem ceny za dopravy a poplatku za dobírku. Balné je zdarma.

Všechny možnosti odeslání a dodání zboží jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Poštovné

druh zásilky poštovné poštovné při nákupu nad 2000kč

Zásilkovna

zásilka bude doručena na výdejní místo mezi 9 - 18 hodinou následující pracovní den po odeslání

69 Kč zdarma

Doručení na adresu

zásilka bude doručena mezi 9 - 18 hodinou do dvou pracovních dnů po odeslání

100 Kč zdarma

 

Platba

způsob platby poplatek
dobírka 35 Kč
dobírka Zásilkovna 20 Kč
bankovním převodem
(platba předem)
zdarma
platební kartou zdarma

 

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta je obvykle 2-5 dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně e-mailem informovat.

 

VIII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Každou objednávku lze až do odeslání zásilky zrušit prostřednictvím e-mailu (stav objednávky po odeslání zásilky je "zboží odesláno"). Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, popřípadě popis objednaného zboží.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

V případě odstoupení od smlouvy jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté a v originálním obalu.

 

Postup:

 1. informujte nás předem e-mailem
 2. my vám vytvoříme zpětný štítek pro Zásilkovnu
 3. zboží díky zpětnému štítku zašlete z jakékoli pobočky Zásilkovny zpět k nám
 4. zboží nesmí být poškozeno nebo jevit známky opotřebení a musí být zpět zasláno kompletní, v originálním obalu, se všemi etiketami od výrobce spolu s dokladem o koupi zboží v našem obchodě
 5. je-li zboží v pořádku, okamžitě Vám peníze vrátíme převodem na účet 
 6. peníze budou vráceny pouze za zboží, ne za poplatek za dobírku nebo za poštovné (pokud u zásilky poštovné, nebo jeho část hradí www.rajdeskovek.cz, bude o tuto částku snížena vrácená cena)

 

Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.  

 

IX. Reklamace

Případné reklamace vyřizujeme individuální dohodou s kupujícím v souladu s platnými zákony.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 1. o reklamaci informujte dodavatele e-mailem
 2. my vám vytvoříme zpětný štítek pro Zásilkovnu
 3. zboží díky zpětnému štítku zašlete z jakékoli pobočky Zásilkovny zpět k nám
 4. k zásilce přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

X. Informace o službách po prodeji

Výhody registrovaného zákazníka:

 • Každý registrovaný zákazník může prohlížet všechny své již provedené objednávky pomocí internetové stránky www.rajdeskovek.cz.
 • Registrovaný zákazník také může měnit a opravovat data v jeho osobním formuláři a adresáři.
 • Vyplněný formulář - formulář vyplníte pouze jednou a to při přihlášení, pro další objednávky jsou vaše údaje vždy doplněny automaticky.
 • Adresář - Můžeme doručit zboží i na jiné adresy, než kterou uvedete při přihlášení! Toto je skvělé například pro zaslání dárku k narozeninám přímo osobě, kterou chcete obdarovat.
 • Historie objednávek - Zobrazení veškerých objednávek provedených v našem obchodě.
 • Hodnocení produktů - Podělte se o své zkušenosti s nabízeným zbožím i s ostatními návštěvníky.

 

XI. Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že souhlasí s výší ceny za objednané zboží včetně případných dopravních nákladů a souhlasí s obchodními podmínkami a ustanoveními ve znění platném v okamžiku učinění a odeslání objednávky.